REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

naturestation.pl
Definicje
§1

Ilekroć w regulaminie mowa o:

1. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Mateusza Kowol prowadzącego działalność gospodarczą jako Ftg Mateusz Kowol z siedzibą w Katowicach
(ul. Mariacka 22 / 9, 40-014 Katowice) który został wpisany do rejestru przedsiębiorców
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx) i
któremu nadano numer NIP 9691380842 oraz REGON 380095747.
2. Kliencie – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do
dokonywania czynności prawnych, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę
prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, a której przepisy szczególne
przyznają zdolność prawną, które składają zamówienie w Sklepie Internetowym.
3. Kliencie Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego konsumentem w
rozumieniu art. 22 1 kc.
4. Kliencie Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć Klienta będącego przedsiębiorcą w
rozumieniu art. 43 1 kc.
5. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony i
utrzymywany przez Sprzedawcę pod adresem naturestation.pl
6. Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć zorganizowany system zawierania umów na
odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta stanowiący serwis internetowy
prowadzony i utrzymywany przez Sprzedawcę pod adresem naturestation.pl, który umożliwia
Klientom składanie zamówień na produkty i usługi oferowane przez Sprzedawcę za
pośrednictwem tego serwisu i zgodnie z jego Regulaminem.
7. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument, który w szczególności określa
warunki korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego.
8. Koncie – należy przez to rozumieć przydzielone Klientowi przez Sprzedawcę indywidualne konto,
które umożliwia Klientowi korzystanie z Sklepu Internetowego i w którym gromadzone są przez
Sprzedawcę informacje o danych Klienta oraz złożonych przez niego zamówieniach.
9. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży składane
Sprzedawcy przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
10. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu w rozumieniu
art. 535 kc zawieraną przez Klienta i Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Umowa zawierana jest na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
11. Umowie o Prowadzenie Konta – należy przez to rozumieć umowę o utrzymywanie przez
Sprzedawcę konta Klienta w Sklepie Internetowym i umożliwienie mu korzystanie z jego
funkcjonalności.

12. Formularzu „załóż konto” – należy przez to rozumieć formularz dostępny w Sklepie
Internetowym za pośrednictwem, którego Klient zwraca się do Sprzedawcy o przydzielenie mu
Konta.
13. Formularzu „złóż zamówienie” – należy przez to rozumieć formularz dostępny w Sklepie
Internetowym za pośrednictwem, którego Klient składa zamówienie u Sprzedawcy.
14. Dniach Roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
15. Koszyku – należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalającą Klientowi
na gromadzenie produktów i określanie warunków Umowy Sprzedaży przed złożeniem
zamówienia.
16. Produkcie – należy przez to rozumieć towar prefabrykowany, którego nabycie Sprzedawca
oferuje Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
17. Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
18. ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn.
zm.).
19. kc – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
20. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016
r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Sprzedawca
§2

1. Sklep Internetowy prowadzi Sprzedawca.
2. Działalnością gospodarczą Sprzedawcy jest sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów
toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z) oraz Sprzedaż detaliczna
prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z).
3. Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.).
4. Potwierdzenie poprawności danych Sprzedawcy można uzyskać w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej
(https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx)
5. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pomocą środków komunikowania się na odległość:
a. e-mail: hello@naturestation.pl
b. telefon: 609155914 (w godzinach: od 9:00 do 17:00 w dni robocze)
6. Podstawową formą komunikacji stron, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń
będzie korespondencja elektroniczna (e-mail).

7. Koszty korzystania ze środków komunikowania się Klienta ze Sprzedawcą na odległość w celu
zawarcia umowy odpowiadają zwykle stosowanym i są uzależnione od cennika operatora.
8. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 03 1050 1214 1000 0097 3097 1281

Regulamin
§3

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży za pośrednictwem i z
wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
2. Regulamin wiąże wszystkich Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.
3. Regulamin, o ile wyraźnie w nim to zastrzeżono, może odmiennie regulować prawa i obowiązki
Klientów Konsumentów oraz Klientów Przedsiębiorców.
4. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej i może być przez Klienta w każdym czasie
odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub
zapisanie na nośniku.
5. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie Internetowej.
6. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na Stronie Internetowej.
7. Do Umów Sprzedaży zawartych i niewykonanych w czasie, w którym nastąpiła zmiana
regulaminu, stosuje się regulamin w brzmieniu z dnia dokonania zamówienia przez Klienta.
8. Zmiany regulaminu w zakresie Umów o Utrzymanie Konta wchodzą w życie w terminie 14 dni od
dnia ich publikacji na Stronie Internetowej. Sprzedawca poinformuje Klienta o planowych
zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji Klienta dla zmian
regulaminu może on zażądać usunięcia Konta. W takim przypadku przyjmuje się, że żądanie
usunięcia Konta stanowi jednocześnie wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym Umowy o
Utrzymywanie Konta, a Sprzedawca niezwłocznie uczyni zadość żądaniu Klienta.
9. Postanowienia regulaminu dotyczące Klienta Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej
zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Niniejszego
postanowienia nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Wymogi techniczne
§4

1. Usługi w Sklepie Internetowym świadczone są 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu.
2. Usługi i czynności w Sklepie Internetowym które świadczone są tylko w określonych dniach i
godzinach określa regulamin.
3. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego Klient musi posługiwać się systemem
teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
a. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe),
b. dostęp do Internetu,
c. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail),

d. przeglądarka internetowa (Sprzedawca dołoży najwyższych starań, aby Sklep Internetowy
był prawidłowo obsługiwany przez przeglądarki Microsoft Internet Explorer, Mozzila
Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari)
e. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript.
4. Klient korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną powinien stosować środki techniczne
(programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń
związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
5. Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu
Internetowego z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich
mającym na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego, oraz
nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy,
aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności).

Sklep Internetowy
§5

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta oznacza każde jego zapoznanie się ze
treściami opublikowanymi na Stronie Internetowej przez Sprzedawcę.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta powinno odbywać się w sposób:
a. zgodny z prawem,
b. zgodny z dobrymi obyczajami,
c. zgodny z regulaminem,
d. niezakłócający jego funkcjonowania,
e. nieuciążliwy dla innych Klientów i Sprzedawcy,
3. Sprzedawca może w ramach Sklepu Internetowego organizować i prowadzić konkursy lub
promocje, a ich warunki każdorazowo będzie określać odrębny regulamin.
4. Promocje prowadzone w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile ich regulamin lub
oferta prezentowana w Sklepie Internetowym nie stanowią inaczej.

Konto
§6

1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego przez Klienta wymaga założenia
Konta.
2. Założenie i utrzymywanie Konta w Sklepie Internetowym przez Klienta jest nieodpłatne.
3. Utrzymywanie Konta w Sklepie Internetowym następuje w ramach Umowy o Prowadzenie Konta
zawartej w momencie rejestracji Konta przez Klienta. Umowa ta zawarta jest na czas
nieokreślony.
4. W przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu Sprzedawca może wezwać Klienta do
zaprzestania naruszeń i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Brak uczynienia zadość
wezwaniu Sprzedawcy przez Klienta uprawnia Sprzedawcę do wypowiedzenia Umowy o
Utrzymywanie Konta z zachowaniem 14-nastodniowego okresu wypowiedzenia. Po upływie okresu
wypowiedzenia Sprzedawca niezwłocznie usunie konto Klienta i zakończy świadczenie
jakichkolwiek usług.

5. Klient może w każdym czasie zażądać usunięcia Konta przez Sprzedawcę. W takim przypadku
przyjmuje się, że żądanie usunięcia Konta stanowi jednocześnie wypowiedzenie ze skutkiem
natychmiastowym Umowy o Utrzymywanie Konta, a Sprzedawca niezwłocznie uczyni zadość
żądaniu Klienta.
6. Konto usunięte nie podlega przywróceniu. W celu skorzystania ze niektórych funkcjonalności
Sklepu Internetowego Klient powinien ponownie założyć Konto.
7. Zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy prezentowaną w Sklepie Internetowym nie wymaga założenia
Konta.
8. Klient może założyć Konto w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Formularza „załóż konto”.
9. Skuteczne założenia Konta wymaga podania przez Klienta w Formularz „załóż konto”
następujących danych:
a. nazwa użytkownika (login)
b. hasło
c. imię i nazwisko
d. adres do doręczeń
e. dane do faktury VAT (dotyczy Klientów Przedsiębiorców)
10. Klient powinien dochować należytej staranności, aby dane wprowadzone przez niego do
Formularza „załóż konto” były poprawne
11. Rozpoczęcie korzystania z Konta przez Klienta następuje poprzez zalogowanie się z
wykorzystaniem utworzonego w procesie zakładania Konta loginu i hasła.

Produkty
§7

1. Eksponowanie przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowi zaproszenie do
zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 kc.
2. Produkty eksponowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
a. są fabryczne nowe,
b. są wolne od wad fizycznych i usterek,
c. są wolne od wad prawnych,
d. są dopuszczone do obrotu,
e. mogą być nabywane przez Klientów bez uzyskania jakichkolwiek pozwoleń lub koncesji.
3. Ceny Produktów eksponowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
a. podawane są w złotych polskich (PLN),
b. zawierają podatek VAT (cena brutto),
c. zawierają wszelkie inne opłaty i należności publiczno-prawne jakie mogą być doliczone do
ceny oprócz kosztów dostawy Produktu.

Zamówienie
§8

1. Klient może zamówić Produkty dostępne w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Formularza
„złóż zamówienie”. Założenie Konta w Sklepie Internetowym nie jest niezbędne.
2. W celu skorzystania z Formularza „złóż zamówienie” Klient powinien:

a. wybrać Produkt, określić jego pożądane cechy i parametry (dotyczy Produktu
Spersonalizowanego), a następnie umieścić go w Koszyku z wykorzystaniem przycisku
„umieść w koszyku”
b. po zakończeniu wyboru Produktów wejść na Koszyk z wykorzystaniem przycisku „Koszyk”
c. użyć przycisku „zamawiam i płacę”
d. wybrać adres dostawy
e. wybrać sposób dostawy
f. wybrać formę płatności
3. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta Formularza „złóż zamówienie” stanowi ofertę zawarcia
Umowy Sprzedaży Produktów określonych przez Klienta w tym formularzu.

Umowa Sprzedaży
§9

1. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą, jeżeli w odpowiedzi na ofertę Klienta Sprzedawca
prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, co stanowić będzie oświadczenie o przyjęciu oferty.
2. Umowa Sprzedaży zawarta zostanie w języku polskim.
3. Prawem właściwym dla zawartej Umowy Sprzedaży będzie prawo polskie.
4. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do jego realizacji.
5. Klient może zapłacić Sprzedawcy cenę wedle własnego wyboru:
a. płatność za pobraniem (zgodnie z regulaminem operatora pocztowego lub Kuriera)
b. płatność przelewem bankowym (zgodnie z regulaminem banku Klienta)
c. płatność elektroniczna (zgodnie z regulaminem dostawcy usługi)
6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem Klient zobowiązany jest uiścić cenę Produktu w
momencie odbioru przesyłki. Przystąpienie Sprzedawcy do wykonywania Umowy Sprzedaży
nastąpi niezwłocznie.
7. W przypadku płatności przelewem bankowym lub płatności elektronicznej Klient zobowiązany jest
uiścić cenę w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Przystąpienie
Sprzedawcy do wykonywania Umowy Sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na
rachunku bankowym Sprzedawcy.
8. Brak zapłaty w terminie określonym w regulaminie lub odmowa przyjęcia przesyłki przez Klienta
uprawnia Sprzedawcę do wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu na zapłatę ceny.
Bezskuteczny upływ dodatkowego terminu uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy
Sprzedaży w trybie art. 491 kc w terminie 7 dni roboczych od upływu tego terminu.
9. Odstąpienie Sprzedawcy od Umowy Sprzedaży skutkuje anulowaniem zamówienia.

Dostawa
§10

1. Dostawa Produktów odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
2. Dostawa Produktów odbywa się wedle wyboru Klienta:
a. odbiór za pośrednictwem Kuriera
b. odbiór za pośrednictwem operatora pocztowego
3. Koszt Dostawy Produktu nie jest wliczony w cenę i obciąża Klienta.

4. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym liczbę dni roboczych potrzebnych na dostawę
Produktu, a także informację o wysokości opłaty należnej z tytułu jej wykonania.
5. Jeżeli na Produkty będące przedmiotem zamówienia obowiązują różne terminy na realizację i
dostawę wiążącym strony jest termin najdłuższy.

Odstąpienie
§11

1. Klient Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktów.
2. Klient Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktów w tej części w jakiej
Produkty zostały dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, które następnie Klient Konsument
otworzył czyniąc przez to Produkt wadliwym ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych – w rozumieniu art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta.
3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Klienta Konsumenta
oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca udostępni na Stronie Internetowej wzorzec oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, a na żądanie Klienta Konsumenta dostarczy mu go za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
4. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta Konsumenta liczony jest od
dostarczenia Produktu Klientowi Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.
5. Do zachowania terminu na odstąpienie przez Klienta Konsumenta wystarczającym jest nadanie
oświadczenia przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Złożenie
oświadczenia o odstąpieniu na pośrednictwem poczty elektronicznej jest skuteczne przy
spełnieniu warunków określonych w art. 61 §2 kc.
6. W każdym przypadku Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi Konsumentowi otrzymanie
jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
7. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta Konsumenta skutkuje:
a. uznaniem Umowy Sprzedaży za niezawartą (anulowanie zamówienia),
b. powstaniem obowiązku Sprzedawcy do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym
kosztów dostarczenia Produktu, niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż w
terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
przez Klienta Konsumenta. Zwrot płatności nastąpi w sposób analogiczny do tego w jaki
zostały one przez Klienta Konsumenta wniesione, chyba że ten zgodzi się na inny sposób
zwrotu świadczenia, który nie będzie skutkował jakimikolwiek kosztami.
c. powstaniem obowiązku Klienta Konsumenta do zwrotu Produktu Sprzedawcy w terminie
14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Bezpośrednie
koszty zwrotu Produktu obciążają Klienta Konsumenta

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Klienta płatności do czasu
otrzymania od Klienta Konsumenta zwrotu Produktu lub wiarygodnego dowodu jego odesłania.

Reklamacje
§12

1. Klient Przedsiębiorca powinien zgłosić Sprzedawcy wady Produktu w sposób i w terminie
określonym w art. 556 kc i dalsze. Spory pomiędzy Sprzedawcą i Klientem Przedsiębiorcą strony
poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy
(właściwość umowna). Postanowienia regulaminu o reklamacji stosuje się odpowiednio do
Klienta Przedsiębiorcy z zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi Sprzedawcy na zgłoszenie wad
(reklamację) nie stanowi uznania zgłoszenia (reklamacji) w całości za zasadnego.
2. Klient Konsument może składać reklamacje:
a. za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres Sprzedawcy.
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres hello@naturestation.pl
3. Reklamacja powinna zawierać:
a. dane identyfikujące Klienta Konsumenta
b. zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji
c. zwięzłe określenie oczekiwań Klienta Konsumenta co do sposobu załatwienia reklamacji
przez Sprzedawcę
d. inne informacje które Klient Konsument uzna za przydatne przy rozpoznawaniu
reklamacji.

4. Klient Konsumenta zobowiązany jest współdziałać ze Sprzedawcą w celu umożliwienia mu
sprawnego rozpoznania reklamacji.
5. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w następujących terminach:
a. jeżeli reklamacja jest oczywiście uzasadniona – niezwłocznie
b. jeżeli reklamacja wymaga zwykłych czynności związanych z ustalaniem stanu faktycznego
– do 7 dni roboczych,
c. jeżeli reklamacja wymaga znacznych nakładów czasu i pracy związanych z ustalaniem
stanu faktycznego – do 14 dni roboczych,
d. w każdym przypadku – do 30 dni,
6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na reklamację Klienta Konsumenta poczytuje się za uznanie jej w
całości za zasadną.
7. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca
a. niezwłocznie przystąpi do rozpatrywania reklamacji,
b. zwróci się do Klienta Konsumenta o dalsze informacje i wyjaśnienia, jeżeli będzie to
konieczne dla prawidłowego rozpoznania reklamacji,
c. przystąpi do oględzin wad i usterek Produktu zgłoszonych przez Klienta Konsumenta
8. Na podstawie ustalonego przez siebie stanu faktycznego Sprzedawca może:
a. uwzględnić reklamację w całości i spełnić świadczenie, którego żąda Klient Konsumenta
lub świadczenie ekwiwalentne, na które Klient Konsumenta wyraził zgodę.
b. uwzględnić reklamację w części i częściowo spełnić świadczenie, którego żąda Klient
Konsumenta wskazując jednocześnie na przyczyny i podstawy dla których nie mógł
uwzględnić reklamacji w całości,
c. nie uwzględnić reklamacji wskazując przyczyny i podstawy dla których nie mógł
uwzględnić reklamacji w całości ani w części,
d. wystąpić do Klienta Konsumenta z propozycją zawarcia ugody, jeżeli okoliczności sprawy
nasuwają istotne wątpliwości co do zasadności stanowisk obydwóch stron,

9. Rozstrzygając o zasadności reklamacji Sprzedawca przedstawia Klientowi Konsumentowi swoje
stanowisko wraz z uzasadnieniem na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

10. Uznając reklamację za zasadną w całości lub w części Sprzedawca poinformuje Klienta
Konsumenta o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.
11. Usuwając wadę lub wymieniając Produkt na nowy Sprzedawca działa w sposób możliwie
bezzwłoczny i nieuciążliwy dla Klienta Konsumenta.
12. W przypadku sporu z Klientem Konsumentem może zwrócić się o mediację do:
a. Rzecznika Praw Konsumentów w trybie określonym ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184).
b. Inspekcji Handlowej w trybie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.).

2. Przed wytoczeniem powództwa Klient Konsument może skorzystać także z postępowania
pojednawczego określonego w art. 184 kpc i dalsze składając wniosek we właściwym miejscowo
Sądzie Powszechnym.

Dane osobowe
§13

1. Postanowienia dotyczące danych osobowych nie mają zastosowania do Klienta nie będącego
osobą fizyczną.
2. Sprzedawca przetwarzana następujące dane Klienta:
a. Imię
b. Nazwisko
c. Nazwa Działalności (dotyczy Klientów Przedsiębiorców)
d. Adres zamieszkania lub dostawy
e. NIP
f. Adres e-mail
g. Numer telefonu
3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w następujących celach w celu obsługi płatności,
dostawy Produktu lub rozpoznania reklamacji.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w powyższych celach dane osobowe Klienta
mogą zostać udostępnione przez Sprzedawcę innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych, którymi mogą być:
a. ING Bank Śląski S.A.
b. Twisto Polska sp. z o.o.
5. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”):
a. w związku ze świadczeniem przez Bank na rzecz Sprzedawcy usługi udostępnienia
infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia).
b. w związku z obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Klientów
przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sprzedawcą, w
szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez
nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
6. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta do Twisto Polska sp. z o.o („Twisto”) w celu:

a. zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z
o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i
udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sprzedawcę, a także celu weryfikacji przez
Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
7. Sprzedawca informuje w trybie art. 13 RODO, że:
a. administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
b. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Klient może skontaktować się ze
Sprzedawcą z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w regulaminie.
c. dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji umowy o Prowadzenie Konta
oraz Umowy Sprzedaży.
d. dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a
także do rozpoznania ewentualnych roszczeń Klienta. W każdym przypadku nie dłużej niż
6 lat.
e. dane osobowe Klienta nie podlegają decyzjom, które się opierają wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO.
f. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę jest art.6
ust.1 lit.b RODO.
g. odbiorcami danych Klienta będą wyłącznie podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Sprzedawcy jako Administratora w celu obsługi
płatności lub dostawy Produktu.
h. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania,
sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o przeniesienie
swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania
usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
i. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy
przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Sprzedawca informuje, że nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych przez Klienta przy jest warunkiem zawarcia umowy o Prowadzenie
Konta oraz Umowy Sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Klienta jest
brak możliwości zawarcia umowy.
10. W przypadku, gdy podanie danych osobowych przez Klienta następuje w celu przekazania tych
danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży Produktu
nabywanego u Sprzedawcy, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży
w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sprzedawcę.
11. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem
płatności dokonywanych przez niego na rzecz Sprzedawcy przez Internet przy użyciu
instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i
przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sprzedawcy. W przypadku
przekazania danych osobowych Klienta do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego
wykonania umów zawartych ze Sprzedawcą, w szczególności zapewnienia ochrony interesów
płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane
w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Bankiem.

12. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z
możliwością zaproponowania mu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez niego Produkt przez
Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto”
i udostępnieniem tej formuły przez Sprzedawcę, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym
celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez
Sprzedawcę i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska
Sp. z o.o.

Koszyk

loader